88202060 021

10

خشکسالی سد خاکی حاجی آباد استان خراسان جنوبی

بر اثر خشکسالی های اخیر سدهای زیادی در خراسان جنوبی دچار کمبود شدید آب و بعضی از آنها به کلی خشک شده اند، سد حاجی آباد نیز رو به خشک شدن کامل است .

منبع : خبرگزاری مهر

 

 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند
 آزمایشگاه‌های فاضلاب از کمیت کافی برخوردار نیستند

 

 

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon